Giờ Khám Bệnh

Hoạt động từ: 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày
Thứ bảy từ: 6 giờ đến 12 giờ
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24

Hotline 0292 246 9999

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – KSNK

Thứ 7, 31 Tháng 03 2018 00:00

            I. NHÂN SỰ

               Phòng Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-BV.MD ngày 16 tháng 11 năm 2017 do Giám đốc ký ban hành. Gồm 07 nhân sự được phân bố như sau:

  • Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm chung về nhiệm vụ chức năng của Phòng Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn do Giám đốc phân công và phụ trách chính là công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
  • Phó phòng: Giúp cho trưởng phòng trong công tác điều dưỡng và phụ trách chính là công tác của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • Điều dưỡng trưởng khoa KSNK: Dưới sự chỉ đạo của Phòng Điều dưỡng về công tác KSNK trong toàn bệnh viện.Nhân viên KSNK: 04 người. Trong đó có 2 bộ phận chính: Tiếp liệu thanh trùng và bộ phận giặt

           II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

               1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng – kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

               2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.

               3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn phù hợp với đặc điểm của bệnh viện và từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng hoặc Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn xem xét và được Giám đốc phê duyệt.

               4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

               5. Phối hợp với các Khoa/Phòng, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng, phục vụ người bệnh và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

               6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

               7. Lập kế hoạch đào tạo và thực hiện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.

               8. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

               9. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

              10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.