Giờ Khám Bệnh

Hoạt động từ: 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày
Thứ bảy từ: 6 giờ đến 12 giờ
Chủ nhật: Trực cấp cứu 24/24

Hotline 0292 246 9999

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Chủ nhật, 18 Tháng 03 2018 00:00

I . Chức năng         

        Phòng tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa Hòa hảo Medic Cần Thơ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, tham mưu phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.

II. Nhân sự:

Phó phòng: CN Lê Thị Thùy Linh

Nhân sự hiện tại gồm: 10 người (09 nữ và 01 nam)

  • Đại học: 09 người
  • Cao đẳng : 01 người

III. Các nhiệm vụ cụ thể

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
- Theo kế hoạch thu viện phí và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. 
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, Bệnh viện, chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
- Định kỳ thực hiện báo cáo tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định của Nhà nước.
- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
- Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các ngân hàng thương mại có mở tài khoản.
- Phát hành và luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định.
- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho Giám đốc và Hội đồng quản trị, cung cấp thông tin, số liệu kế toán  theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc.
- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo đúng quy định.

IV . Tổ chức và nhiệm vụ kế toán trong phòng tài chính kế toán

1.Tổ chức Phòng Tài chính kế toán gồm có:

- Phó phòng tài chính kế toán

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán theo dõi TSCĐ + thuế TNCN

- Kế toán theo dõi thu viện phí chung

- Kế toán theo dõi chi tiền viện phí.

- Kế toán BHYT

- Kế toán BHXH

- Kế toán Dược

- Kế toán nhà thuốc

- Thủ quỹ