Danh sách Tin trong nước

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh

Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế

04-01-2018

Quyền của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Được hành nghề theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề.

04-01-2018