Danh sách Tin trong nước

Quyền của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Được hành nghề theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề.

04-10-2016

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh

Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế

04-10-2016